VIP²: borstkanker

Op basis van de gegevens 2009-2011 voor AZ Jan Palfijn Gent bedraagt de vastgestelde relatieve overleving voor patiënten met een invasieve borstkanker, gemeten 3 jaar na behandeling, gemiddeld 87,3%.  Er kan dus zeker gesproken worden van een zeer goede score. Naar de toekomst toe zal er uiteraard gestreefd worden om dit cijfer nog hoger te krijgen. Hieronder vindt u een meer gedetailleerde beschrijving van de resultaten. (De titels hieronder zijn deze zoals ze in de VIP²-studie werden gebruikt.)

 

B1: Proportie van patiënten gediagnosticeerd met invasieve borstkanker
bij wie systemische therapie werd voorafgegaan door ER/PR/HER2-bepaling

De hormoonreceptorstatus (ER=oestrogeenreceptor en PR=progesteronreceptor) en HER2/Neu oncogenamplificatiestatus van de tumor van de patiënt bepaalt mee of een patiënt in aanmerking komt voor hormoontherapie en/ of immunotherapie. Deze bepaling gebeurde voorafgaand bij 110 van de 111 patiënten

Resultaat AZ Jan Palfijn Gent 99,10%
Richtwaarde VIP² 90-100%

 

B2: Proportie van patiënten gediagnosticeerd met invasieve borstkanker
bij wie cytologische en/of histologische bepaling plaatsvond voor de eerste chirurgie

Sinds het ziekenhuis over een eigen dienst Anatomopathologie beschikt (2011), wordt de richtwaarde gehaald. In de toekomst zal dit cijfer zelfs nog hoger liggen, vermits er sinds kort bij alle verdachte letsels eerst een biopsie gedaan wordt.

Resultaat AZ Jan Palfijn Gent 88,50%
Richtwaarde VIP² 80-95%

 

B3: Proportie van patiënten gediagnosticeerd met een cStadium I-III
bij wie mammo- en/of echografie van de borst plaatsvond
binnen de 3 maanden vóór eerste chirurgie, in afwezigheid van neo-adjuvante therapie.

Diagnose en behandeling gebeuren binnen de vooropgestelde termijn in AZ Jan Palfijn Gent en liggen dan ook ruimschoots binnen de richtwaarde.

Resultaat AZ Jan Palfijn Gent 98,88%
Richtwaarde VIP² 90-100%

 

B4: Proportie van patiënten gediagnosticeerd met invasieve borstkanker
die binnen 2 maanden na incidentiedatum besproken werden op een MOC

Het Koninklijk Besluit van 25 november 2002  bepaalt de voorwaarden voor terugbetaling van het multidisciplinair oncologisch consult (MOC) en stelt dat het bespreken van een patiënt op MOC verplicht is in de volgende 3 gevallen:

  • bij elke oncologische behandeling die afwijkt van de geschreven en door het oncologisch centrum aanvaarde richtlijnen en/of
  • bij een herhaling van een bestralingsreeks van eenzelfde doelgebied binnen de twaalf maanden, te rekenen vanaf de aanvangsdatum van de eerste bestralingsreeks en/of
  • bij elke chemotherapeutische behandeling met een geneesmiddel dat in een eerste fase van verzekerings-tegemoetkoming door de Technische raad voor farmaceutische specialiteiten werd aangeduid voor monitoring via het multidisciplinair oncologisch consult.

AZ Jan Palfijn gaat hierin verder en bespreekt quasi alle nieuwe diagnoses op de MOC-vergadering. We streven natuurlijk altijd naar vooruitgang, en dus zal dit cijfer in de toekomst nog meer richting 100% stijgen.

Resultaat AZ Jan Palfijn Gent 93,80%
Richtwaarde VIP² 90-100%

 

B5: Proportie van patiënten gediagnosticeerd met invasieve borstkanker
die radiotherapie kregen na borstsparende chirurgie (BSC)

Deze richtwaarde wordt vlot gehaald. Bij de enkele patiënten die niet werden nabestraald lagen gevorderde leeftijd en sociale problematiek aan de oorzaak.

Resultaat AZ Jan Palfijn Gent 93,90%
Richtwaarde VIP² 90-98%

 

B6: Proportie van patiënten gediagnosticeerd met een cStadium I-II
die BSC ondergingen, niet gevolgd door mastectomie binnen 6 maanden na BSC.

Stadium I-II patiënten maken in AZ Jan Palfijn tot 90,2% (102 patiënten) van de totale patiëntenpopulatie uit, stadium I patiënten alleen 57,5% (65 patiënten). 85 patiënten ondergingen BSC, het grootste deel hiervan stadium I.

Resultaat AZ Jan Palfijn Gent 77,60%
Richtwaarde VIP² 50-60%

 

B9: Proportie van patiënten met gemetastaseerde borstkanker
die systemische therapie kregen.

Gezien het lage absolute cijfer (9 van de 11 patiënten)  kan men voor deze indicator niet spreken van statistisch significante waarden.

Resultaat AZ Jan Palfijn Gent 81,82%
Richtwaarde VIP² 80-100%

 

B11: Geobserveerde vijfjaarsoverleving:
de kans dat patiënten nog in leven zijn 5 jaar na het vaststellen van borstkanker, los van de doodsoorzaak.

Een goede score, maar vooral indicator B13 geeft een correcte weergave van de overleving weer. (zie hieronder)

Karakteristiek # patiënten geobserveerde
overleving
Richtwaarde VIP²
LEEFTIJD      
alle patiënten 130 79,20% 68,80%-86,50%
jonger dan 50 jaar 28 84,30% 57,50%-94,80%
50-59 jaar 56 89,70% 76,10%-95,70%
ouder dan 70 jaar 46 62,70% 40,80%-78,40%
GECOMB. STADIUM      
I 69 93,50% 79%-98,10%
II 39 88,40% 67,10%-96,20%
III 9 0% x
IV 11 x x
X 2 x x

 

B12: Vijfjaarsoverleving gecorrigeerd voor leeftijd en stadium:
de kans dat patiënten nog in leven zijn 5 jaar na het vaststellen van borstkanker,
rekening houdend met de leeftijd van de patiënt en de uitgebreidheid van de tumor, los van de doodsoorzaak.

Een goede score, maar vooral indicator B13 geeft een correcte weergave van de overleving weer (zie hieronder).

Resultaat AZ Jan Palfijn Gent 79,90%

 

B13: Resultaten Relatieve overleving:
de kans dat patiënten nog in leven zijn 5 jaar na het vaststellen van borstkanker in vergelijking met de algemene bevolking,
indien er alleen rekening gehouden wordt met sterfte ten gevolge van borstkanker.

We kunnen terecht trots zijn op deze score. Het gaat hier dan ook om de meest gerichte indicator voor een goede borstkliniek. Naar de toekomst toe zullen we er dan ook alles aan doen om de score nog hoger te krijgen, onder meer door te zorgen voor 100% bespreking op de MOC’s en door verdere overtuiging wat betreft de nabehandeling.

Karakteristiek # patiënten geobserveerde
overleving
Richtwaarde VIP²
LEEFTIJD      
alle patiënten 130 87,30% 75,40%-95,60%
jonger dan 50 jaar 28 84,80% 56,60%-95,70%
50-59 jaar 56 92,60% 78,80%-98,90%
ouder dan 70 jaar 46 80,30% 46,60%-104%
GECOMB. STADIUM      
I 69 101% 81,50%-107%
II 39 95,20% 76%-102%
III 9 0% x
IV 11 x x
X 2 123% 1,50%-224%