Toezichtsmodel

Zorginspectie

Op regelmatige basis komt de zorginspectie onaangekondigd controleren of ons ziekenhuis alle wettelijke normen naleeft. De focus van deze doorlichting ligt telkens op een specifiek zorgtraject en is voor elk ziekenhuis gelijk. In 2013 was dat het chirurgisch traject. Het Jan Palfijnziekenhuis bleek na de inspectie ruim te voldoen aan alle normen. Op vele vlakken haalde het ziekenhuis zelfs zeer goede resultaten zoals voor de opvolging van hygiënische voorschriften, informatieoverdracht van Recovery naar de verpleegafdeling, chirurgische zorg voor kinderen…

In 2015 kwam de zorginspectie het internistisch zorgtraject inspecteren. Naast alle internistische diensten werden in dit traject ook de dienst intensieve zorgen, de dienst spoedgevallen, de M.U.G. en de apotheek bezocht door de inspecteurs.

Het AZ Jan Palfijn AV kreeg voor de 2de keer op rij een positief rapport.

Het volledig verslag van de zorginspectie van 2015 vindt u hier.

De aandachtspunten worden door het ziekenhuis verder opgevolgd om zo te blijven werken aan continue kwaliteitsverbetering.

De zorginspectie heeft een hercontrole van bovenstaande trajecten aangekondigd.  Van zodra de inspectie heeft plaats gevonden en het definitieve rapport te beschikking is zal dit hier ook gecommuniceerd worden.

Accreditatie

Net omdat we kwalitatieve zorg zo belangrijk vinden, streven we naar het behalen van een accreditatielabel. Dat is een soort kwaliteitslabel dat een ziekenhuis krijgt van een onafhankelijke externe instelling. Het ziekenhuis werkt hiervoor samen met het Nederlands Instituut voor Accrediatie in de Zorg (NIAZ). Het NIAZ zal hierbij nagaan of het ziekenhuis veilige zorg biedt die up to date is en streeft naar continue kwaliteitsverbetering. 

Ziekenhuizen zijn niet verplicht om zich te laten accrediteren. Het Jan Palfijnziekenhuis koos voor accreditatie omdat het kwaliteit hoog in het vaandel draagt. Het geeft de patiënt een beeld van de inspanningen die het ziekenhuis levert om de best mogelijke zorg te verlenen.