Revalidatie & Opvolging

Doorheen het traject:

Doorheen het gehele borstkliniektraject (diagnose - behandeling - opvolging) worden de patiënten bijgestaan door diverse paramedici van het Oncologisch Begeleidingsteam:

  • sociaal verpleegkundige: werkonbekwaamheid, verlofregeling voor mantelzorger, verzekeringskwesties
  • oncopsycholoog: ondersteuning voor patiënt en naasten i.h.b. jonge kinderen
  • oncocoach/borstverpleegkundige (verpleegkundige met bijzondere kennis van kankergerelateerde behandelingen, complicaties en impact op het dagelijks functioneren): regelen van vervoer of terugbetaling pruik, begeleiding bij afspraken voor onderzoek binnen het ziekenhuis en contact met andere specialisten en paramedici
  • oncodiëtiste: opsporen van malnutritie door middel van bepaling van BMI en vet/spier-ratio (In Body S10), tips in verband met voedingspatroon…

 

Na de behandeling:

Na het volledig doorlopen van de nabehandeling worden de patiënten van nabij opgevolgd op basis van een driemaandelijkse controle, afwisselend bij de gynaecoloog en bij de medisch oncoloog, afwisselend met en zonder beeldvormende onderzoeken.

 

Genetisch advies

Er wordt een uitgebreide familiale anamnese opgesteld (voorkomen van borst- of ovariumcarcinoom, aantal verwanten en graad van verwantschap, leeftijd bij diagnose, man met borstkanker) en zo nodig wordt doorverwezen voor genetisch advies.

U krijgt van uw oncoloog of gynaecoloog tevens een formulier om af te geven aan de adviserend geneesheer van uw mutualiteit. Hiermee worden elke toekomstige mammmografie of MRI, in principe jaarlijks, terugbetaald.

 

Borstreconstructie

Elke patiënte kan bij de plastisch chirurg advies inwinnen over een eventuele borstreconstructie.