Patiëntenrechten

Sinds 2002 zijn de rechten van patiënten duidelijk omschreven in de wet. Deze wet preciseert de kenmerken van de relatie tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar en wil de kwaliteit van de gezondheidszorgen verbeteren. Er wordt onder meer bepaald dat de zorgverlener de patiënt helder moet informeren over zijn gezondheidstoestand en de zorg die hij hem voorstelt. De patiënt van zijn kant moet aan de gezondheidsprofessional alle informatie verstrekken die vereist is om medische zorg te kunnen verlenen. Wanneer iemand vindt dat een beroepsbeoefenaar één van zijn patiëntenrechten niet heeft gerespecteerd, en daarover zijn ontevredenheid of frustratie wil uiten, kan die persoon zich tot de ombudsdienst van het betrokken ziekenhuis wenden.(bron: website FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu)

Rechten van de patiënt

1. Recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening
U heeft recht op een kwalitatief hoogstaande zorg, rekening houdend met de medische kennis en technologie. De zorg moet verleend worden met respect voor de menselijke waardigheid, ongeacht uw sociale klasse, nationaliteit of inkomen.
 
2. Recht op vrije keuze van een zorgverstrekker
U kunt zelf uw zorgverstrekker kiezen, ook als uw huisarts u bijvoorbeeld naar een andere specialist doorverwijst. U kunt op elk ogenblik het advies vragen van een tweede zorgverstrekker of een andere zorgverstrekker.
 
3. Recht op informatie over zijn gezondheidstoestand
De zorgverstrekker moet u tijdig en op een begrijpelijke manier informatie bezorgen.U heeft het recht om niet geïnformeerd te worden, tenzij de arts van oordeel is dat dit een ernstige bedreiging vormt voor uw gezondheid of die van anderen.
 
4. Recht op toestemming voor of weigering van een tussenkomst na informatie
Nadat de arts u goed geïnformeerd heeft, kan geen enkele behandeling worden gestart of voortgezet zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt op elk moment uw toestemming intrekken of de behandeling stopzetten wanneer deze niet het gewenste resultaat heeft. De zorgverstrekker moet uw beslissing respecteren, de gevolgen van uw beslissing toelichten en u eventueel alternatieve behandelingen voorstellen. Hij kan u ook doorverwijzen naar een andere zorgverlener.
 
5. Recht op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier en het recht op inzage of afschrift van dit dossier
U heeft recht op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier. Dat dossier bestaat enerzijds uit een medisch dossier en anderzijds, bij opgenomen patiënten, ook uit een verpleegdossier. U heeft recht op inzage in uw dossier of kan, tegen betaling, een kopie van uw dossier aanvragen.
 
6. Recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacy)
Er mag geen informatie over uw gezondheidstoestand meegedeeld worden aan derden, tenzij dit uitdrukkelijk bij wet is voorzien. Alle medewerkers van het ziekenhuis zijn gebonden door het beroepsgeheim over alles, waar zij beroepshalve kennis van nemen. Zonder uw toestemming mag niemand aanwezig zijn bij een behandeling of onderzoek, tenzij deze aanwezigheid strikt noodzakelijk is.
 
7. Recht om klacht neer te leggen bij de bevoegde ombudsfunctie
Als u niet tevreden bent of klachten heeft over een zorgverstrekker, kan u terecht bij de ombudsdienst van het ziekenhuis.
 
8. Recht om de meest aangepaste zorg te bekomen, om de pijn te voorkomen, er aandacht voor te hebben, te evalueren, in aanmerking te nemen en te verzachten
U heeft recht op een zo effectief mogelijke pijnbestrijding. U kunt eveneens steeds beroep doen op een palliatieve zorgverlening.
 
Voor verdere informatie over de rechten van de patiënt kan u terecht op de website http://www.patientrights.be.

 

Plichten van de patiënt

Het ziekenhuis verwacht van u als patiënt:

 1. De juiste informatie over uw identiteit
  Een correcte identificatie voorkomt misbruik en leidt tot een betere bescherming van uzelf en uw medepatiënten. Op deze manier wordt vermeden dat gegevens onder een verkeerde naam in het patiëntendossier worden opgeslagen. Graag verzoeken wij u om u te identificeren aan de hand van een wettelijk en geldig legitimatiebewijs, zoals de identiteitskaart. Bij opname in het ziekenhuis krijgt u een identificatiebandje om. Controleer steeds de gegevens die hierop staan. U dient gedurende uw ziekenhuisopname steeds uw identificatiebandje te dragen.
   
 2. Het verlenen van uw medewerking
  Licht de zorgverlener in over de juiste en volledige informatie m.b.t. uw gezondheidstoestand en medicatiegebruik. Op deze manier stelt u ons in staat u met de beste zorgen te omringen. Indien u heeft ingestemd met een bepaalde behandeling heeft u de plicht uw volledige medewerking te verlenen aan deze behandeling. Volg de adviezen van uw arts nauwgezet op. Kom ook uw afspraken stipt na. Bent u onvoorzien verhinderd, breng uw arts daarvan onmiddellijk op de hoogte.
   
 3. Het respecteren van de medewerkers en derden
  Hoffelijkheid en wederzijds respect vormen de basis voor contacten tussen de medewerkers van het ziekenhuis, patiënten en bezoekers. In het ziekenhuis is geen plaats voor denigrerende of discriminerende opmerkingen, agressie of andere vormen van bedreiging.
   
 4. Het met zorg behandelen van de materialen
  Wees zorgzaam met het ter beschikking gestelde materiaal binnen het ziekenhuis: vermijd beschadiging of vervuiling. Laat geen voorwerpen rondslingeren en gooi afval in de daartoe voorziene vuilnisbak. Let er op dat u persoonlijke voorwerpen vóór het afruimen van het dienblad verwijdert. Respecteer de inspanningen van het onderhoudspersoneel: hou gangen, wachtzalen, toiletten en andere ruimtes netjes. Laat waardevolle voorwerpen en grote geldsommen thuis. Geef extra aandacht aan brillen, hoorapparaten en tandprotheses. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal.
   
 5. Het naleven van de huisregels
   
 6. Het respecteren van de privacy en rust van uw medepatiënten
  Elke patiënt krijgt graag bezoek. Voor de rust en de veiligheid in het ziekenhuis is het belangrijk dat bezoekers strikt de bezoekuren respecteren.

  Op het ziekenhuisterrein en binnen het ziekenhuis geldt een algemeen rookverbod. Roken is enkel toegestaan in de daarvoor bestemde rokerszone buiten het ziekenhuis (overdekte ruimte bij de hoofdingang). Deponeer sigarettenpeuken enkel in de daartoe voorziene asbakken.
   
 7. Het betalen van uw behandeling
  Wanneer u gebruik maakt van de diensten van het ziekenhuis, bent u er toe gehouden de ermee gepaard gaande kosten te betalen. Indien nodig dient u een voorschot te betalen. Neem de ter beschikking gestelde onthaalbrochure(s) vooraf door of raadpleeg onze website. Zorg dat u de gegevens van eventuele verzekeringen bij u heeft. U kan steeds bijkomende informatie aan de facturatiedienst of onze onthaal- en opnamemedewerkers vragen. Zij helpen u graag verder.
   
 8. Filmen en fotograferen verboden
  Het is wettelijk niet toegestaan om artsen, medewerkers of patiënten van het ziekenhuis te filmen of te fotograferen zonder hun uitdrukkelijke voorafgaande toestemming of om geluidsopnames te maken. Dit is een schending van het recht op afbeelding en op privacy.

Privacy

AZ Jan Palfijn hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar patiënten. Het privacyreglement werd opgemaakt in uitvoering van de “Ziekenhuiswet” (gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen); de wet van 8 december 1992 (privacywet) en haar uitvoeringsbesluiten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU nr. 2016/679)

Het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens geldt, overeenkomstig de artikelen 20 en 25 van de Ziekenhuiswet, voor alle patiënten van het AZ Jan Palfijn Gent. De persoonsgegevens betreffende de gezondheid worden uitsluitend onder toezicht en de verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg verwerkt. Al onze medewerkers zijn strikt gebonden aan het beroepsgeheim of aan een gelijkwaardige statutaire of contractuele vertrouwelijkheidsverplichting.

Inzagerecht in uw patiëntendossier wordt geregeld via de Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt.

Inzagerecht en andere rechten met betrekking tot alle andere verwerkingen van persoonsgegevens staan beschreven in artikel 17 van het privacyreglement.

Voor uitoefening van bovenstaande rechten kan u steeds contact opnemen met de ombudsdienst of de functionaris voor gegevensbescherming.