Ombudsdienst

Alle medewerkers van het AZ Jan Palfijn Gent streven ernaar om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Indien u echter niet tevreden bent over één of meerdere aspecten van onze dienstverlening, bespreek dit dan zo snel mogelijk met de betrokkenen (arts, (hoofd)verpleegkundige of andere medewerkers). Biedt dit geen voldoening, dan kan u contact opnemen met de ombudsdienst om een klacht of opmerking door te geven. De ombudsdienst is ook beschikbaar voor vragen, problemen, suggesties of klachten. Uw ervaringen en feedback helpen ons immers om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Algemeen

Hoe kan u de ombudsdienst contacteren?

  • Bij voorkeur via ons online contactformulier.
  • Met een schriftelijk formulier dat u kunt verkrijgen aan het onthaal van het ziekenhuis. U kan dit document ook hier downloaden of onderaan deze pagina
  • Telefonisch: 09 224 81 10
  • Persoonlijk gesprek:
    U kan een afspraak voor een persoonlijk gesprek vragen via het Onthaal van het ziekenhuis, via 09 224 81 10, of, als u patiënt bent, via een ziekenhuismedewerker. De ombudsmedewerker zal een afspraak maken met u en komt, indien de patiënt dit wil, langs op de kamer.
  • Per mail: ombudsdienst@janpalfijngent.be
  • Schriftelijk, door het sturen van een brief naar:

AZ Jan Palfijn Gent AV
T.a.v. Ombudsdienst
Watersportlaan 5
9000 Gent

De ombudsdienst is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9 tot 11.30 uur en van 14 tot 16 uur of na afspraak.

 

Werking van de ombudsdienst.

Het huishoudelijk reglement vindt u onderaan deze pagina.

Privacy

AZ Jan Palfijn hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar patiënten. Het privacyreglement werd opgemaakt in uitvoering van de “Ziekenhuiswet” (gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen); de wet van 8 december 1992 (privacywet) en haar uitvoeringsbesluiten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU nr. 2016/679)

Het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens geldt, overeenkomstig de artikelen 20 en 25 van de Ziekenhuiswet, voor alle patiënten van het AZ Jan Palfijn Gent. De persoonsgegevens betreffende de gezondheid worden uitsluitend onder toezicht en de verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg verwerkt. Al onze medewerkers zijn strikt gebonden aan het beroepsgeheim of aan een gelijkwaardige statutaire of contractuele vertrouwelijkheidsverplichting.

Inzagerecht in uw patiëntendossier wordt geregeld via de Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt.

Inzagerecht en andere rechten met betrekking tot alle andere verwerkingen van persoonsgegevens staan beschreven in artikel 17 van het privacyreglement

Voor uitoefening van bovenstaande rechten kan u steeds contact opnemen met de ombudsdienst of de functionaris voor gegevensbescherming. 

Waarvoor kan u terecht bij de ombudsdienst?

Een klacht indienen

Een klacht is een uiting van ongenoegen of ontevredenheid omtrent de zorg- of dienstverlening aan de patiënten in het ziekenhuis. De behandeling van de klacht staat beschreven in het huishoudelijk reglement.

Een incident melden

Een incident is een gebeurtenis waarbij de veiligheid van de patiënt in het gedrang kwam. Het is belangrijk dat alle incidenten of bijna-incidenten, gemeld worden. Zo kunnen we de kwaliteit van onze zorg verbeteren. Gebruik hiervoor bij voorkeur het online meldingsformulier.

Een suggestie formuleren

Alle suggesties tot verbetering van de zorg- en of dienstverlening in het ziekenhuis of het formuleren van een bezorgdheid over patiëntveiligheid en kwaliteit zijn welkom, bij voorkeur via het online meldingsformulier.

Inzage of een afschrift van een patiëntendossier

Om toegang te krijgen tot een patiëntendossier moet u gebruik maken van het aanvraagformulier voor inzage of aanvraagformulier voor afschrift.

Een vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger aanduiden

Een vertrouwenspersoon is een familielid, vriend, ander patiënt of elke andere persoon die door een patiënt aangewezen wordt om hem bij te staan bij het verkrijgen van de informatie over zijn gezondheidstoestand, bij de inzage van zijn patiëntendossier, bij het bekomen van een afschrift van het patiëntendossier of bij het neerleggen van een klacht.

De vertegenwoordiger is iemand die, als de patiënt niet in staat is zijn patiëntenrechten zelf uit te oefenen, de rechten van een patiënt uitoefent in diens naam. Dit onderscheidt de vertegenwoordiger van de vertrouwenspersoon die de patiënt enkel bijstaat.

Veer meer informatie over het aanduiden van een vertrouwenspersoon of een vertegenwoordiger kan u terecht op de website van de Federale Overheidsdienst voor Volksgezondheid.


Ombudsdienst: aanmelden via het Onthaal (inkomhal)
Online: online contactformulier
Via inlichtingen: 09 224 81 10
Van maandag tot vrijdag van 9u tot 11u30 en van 14u tot 16u of na afspraak

Functionaris voor gegevensbescherming (DPO):
DPO@janpalfijngent.be of via dit formulier.