Kwaliteitsindicatoren

Binnen de waarde kwaliteit stellen we het meten van onze kwaliteit en het transparant communiceren hierover voorop.

Net als veel andere ziekenhuizen werkt het AZ Jan Palfijn Gent mee aan het Vlaams Indicatorenproject (VIP²). Dit is een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse Overheid, ICURO, Zorgnet Vlaanderen en de Vlaamse vereniging van hoofdartsen met als doel een meer transparante gezondheidszorg waarbij patiënten correcte en objectieve informatie krijgen.

Op verschillende momenten doorheen het jaar worden bij ziekenhuizen metingen van zogenaamde 'indicatoren' uitgevoerd. Een kwaliteitsindicator is een welbepaald, goed omschreven onderdeel van kwaliteit dat meetbaar is. Met zo'n indicator kunnen facetten van de kwaliteit worden gemeten en uitgedrukt worden in een cijfer. Indicatoren doen echter geen uitspraken over de algemene, globale kwaliteit in een ziekenhuis omdat ze per definitie gericht zijn op een afgebakend aspect.

Hieronder kunt u de tot nu toe bekende resultaten voor ons ziekenhuis raadplegen:

 

Kwaliteitsindicator Oncologie - borstkanker

De resultaten in verband met de borstkankerindicatoren gaan over de periode 2009–2010-2011. Tijdens deze periode bedroeg de vastgestelde relatieve overleving voor patiënten met een invasieve borstkanker, gemeten 5 jaar na behandeling, gemiddeld 87,3%. Met andere woorden: bijna 9 op 10 van onze patiënten is 5 jaar na een behandeling in het kader van borstkanker nog in leven. Er kan gesproken worden van een zeer goede score. Het ziekenhuis neemt verder initiatief om dit cijfer naar de toekomst toe nog te vebeteren.

► Klik hier voor een meer gedetailleerd overzicht.

Kwaliteitsindicator Oncologie - rectumkanker

De resultaten in verband met de indicatoren met betrekking tot rectumkanker gaan over de periode van 2009 tot 2011.  Gezien het laag aantal behandelende patiënten binnen ons ziekenhuis in deze periode kunnen voor deze eerste meetperiode zijn de resultaten statistisch niet significant. 

Kijk op www.zorgkwaliteit.be voor de resultaten. 

Kwaliteitsindicator patiëntenervaring

Sinds 2014 voeren we twee metingen per jaar uit rond patiëntentevredenheid, waarbij we gebruik maken van de gevalideerde vragenlijst, ter beschikking gesteld door het Vlaams Patiënten Platform (VPP). 

In 2017 gaf de patiënt zijn verblijf in het AZ Jan Palfijn Gent een gemiddelde score van 8,5 op 10. Bovendien zouden 95% van de patiënten ons ziekenhuis 'waarschijnlijk wel' of ‘zeker wel’ aanraden aan hun vrienden of familie.

Uit de resultaten van voorgaande jaren, bleek dat onze patiënten over het algemeen beter geïnformeerd willen worden, zowel voor als tijdens het verblijf. Voor onze chirurgische patiënten werd daarom het pre-operatief traject verder uitgebouwd. Daarnaast werd in overleg met alle artsen en afdelingen bekeken hoe we in de toekomst meer tegemoet kunnen komen aan de verwachtingen van de patiënt. De resultaten van de tevredenheidsmetingen worden per afdeling teruggekoppeld.  Zo gaat elke afdeling aan de slag gaan met de werkpunten van zijn eigen dienst. 

We zijn trots te kunnen vaststellen dat onze inspanningen op dit vlak ook hebben geresulteerd in een grotere tevredenheid bij onze patiënt.

Patiëntgerichtheid van de ziekenhuiswebsite

Deze indicator geeft aan in hoeverre ziekenhuiswebsites patiëntgerichte informatie aanbieden. Dit is informatie die relevant en gemakkelijk vindbaar is voor patiënten. De totaalscore geeft weer in welke mate de ziekenhuiswebsite voldeed aan de criteria.

Tijdens de laatste meetperiode van 1 juli tot 31 augustus 2017 beoordeelden de medewerkers van het Vlaams Patiëntenplatform vzw 53 ziekenhuiswebsites op onderstaande 8 aspecten aan de hand van een checklist. 

  • gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid
  • praktische informatie
  • informatie over de visie en het beleid van het ziekenhuis
  • informatie over het zorgaanbod van het ziekenhuis
  • informatie over de kostprijs van zorg
  • informatie over privacy en patiëntenrechten
  • patiëntenvoorlichting en -ervaringen
  • interactiemogelijkheden van de website

De website van ons ziekenhuis behaalde een resultaat van 76 %. Met deze score situeren we ons in de beste categorie. Het streefdoel van minstens 58% is bereikt, wat betekent dat onze website minstens aan alle basisaspecten rond patiëntgerichtheid voldoet.

We pakken de resterende verbeterpunten aan in de hoop de patiëntgerichtheid van onze ziekenhuiswebsite in de toekomst nog te verbeteren.

Indien u hierover suggesties hebt, kan u dit steeds melden via communicatie@janpalfijngent.be.

Identificatie van de patiënt

Tijdens een opname in het ziekenhuis komen patiënten met heel wat zorgverleners in contact die samen verantwoordelijk zijn voor de zorg. Omdat het op elk moment belangrijk is te weten wie de patiënt is, wordt van elke patiënt verwacht dat hij tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis een identificatiebandje draagt, voorzien van naam, voornaam en geboortedatum. 

Tijdens het verblijf zullen deze gegevens op zeer regelmatige basis gecontroleerd worden. Zo kunnen vergissingen voorkomen worden.

Tijdens een interne en externe meting van VIP² wordt gecontroleerd of alle opgenomen patiënten een identificatiebandje dragen en of de gegevens kloppen. 

Tijdens de laatste externe meting in 2018 scoorde het AZ Jan Palfijn Gent 99%. 

Volledigheid van het medicatievoorschrift

Het geneesmiddelenvoorschrift is de eerste cruciale stap voor een correcte toediening van geneesmiddelen. Elke onvolledigheid in het geneesmiddelenvoorschrift kan aanleiding geven tot vergissingen bij de aflevering en eventueel toediening van geneesmiddelen. Daarom is er ook wettelijk bepaald wat er op een geneesmiddelenvoorschrift moet staan. Deze indicator geeft aan hoeveel procent van de voorschriftlijnen volledig is.

Door de overstap te maken naar elektronisch voorschrijven zijn de resultaten sterk verbeterd. In 2017 waren 94,25% van alle voorschriftlijnen volledig in orde. 

Safe surgery checklist

Een team van artsen, verpleegkundigen, onderzoekers en patiënten, aangestuurd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), stelde in 2009 een lijst samen met 22 essentiële controles die respectievelijk ‘voor’, ‘tijdens’ en ‘aan het einde’ van een chirurgische ingreep verplicht nagekeken moeten worden.

Enkele voorbeelden hiervan zijn: de identiteit van de patiënt controleren, controleren of de plaats van de ingreep correct werd aangeduid, mogelijke problemen gezamenlijk overlopen met het chirurgisch team en het aantal gebruikte instrumenten, kompressen en naalden tellen voor en na de ingreep.

Deze checklijst is een hulpmiddel om ervoor te zorgen dat heelkundige ingrepen op een zo veilig mogelijke manier verlopen. De checklijst beperkt ook  de kans op mogelijke verwikkelingen tijdens of na de ingreep.

Een correct gebruik van een gestandaardiseerde ‘checklijst veilige heelkunde’ (=safe surgery checklist) leidt tot een vermindering van het aantal complicaties tijdens en na een chirurgische ingreep.

In 2017 werden alle 22 controles voorzien op de door ons gebruikte safe surgery checklist.  In 77% van de gevallen werd de vragenlijst ook volledig ingevuld.  We blijven de nodige inspanningen leveren om alle medewerkers te overtuigen van het belang van het volledig invullen van deze checklijst.

Ziekenhuisbrede kwaliteitsindicatoren

Handhygiëne

► Meer info op de pagina Handhygiënebeleid en standaardvoorzorgsmaatregelen