Kwaliteitsindicatoren

Net als veel andere ziekenhuizen werkt het AZ Jan Palfijn Gent mee aan het Vlaams Indicatorenproject (VIP²). Dit is een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse Overheid, ICURO, Zorgnet Vlaanderen en de Vlaamse vereniging van hoofdartsen met als doel een meer transparante gezondheidszorg waarbij patiënten correcte en objectieve informatie krijgen.

Op verschillende momenten doorheen het jaar worden bij ziekenhuizen metingen van zogenaamde 'indicatoren' uitgevoerd. Een kwaliteitsindicator is een welbepaald, goed omschreven onderdeel van kwaliteit dat meetbaar is. Met zo'n indicator kunnen facetten van de kwaliteit worden gemeten en uitgedrukt worden in een cijfer. Indicatoren doen echter geen uitspraken over de algemene, globale kwaliteit in een ziekenhuis omdat ze per definitie gericht zijn op een afgebakend aspect.

Hieronder kunt u de tot nu toe bekende resultaten voor ons ziekenhuis raadplegen:

 

Kwaliteitsindicator Oncologie - borstkanker

De resultaten in verband met de borstkankerindicatoren gaan over de periode 2009–2010-2011. Tijdens deze periode bedroeg de vastgestelde relatieve overleving voor patiënten met een invasieve borstkanker, gemeten 5 jaar na behandeling, gemiddeld 87,3%. Met andere woorden: bijna 9 op 10 van onze patiënten is 5 jaar na een behandeling in het kader van borstkanker nog in leven. Er kan gesproken worden van een zeer goede score. Het ziekenhuis neemt verder initiatief om dit cijfer naar de toekomst toe nog te vebeteren.

► Klik hier voor een meer gedetailleerd overzicht.

 

Kwaliteitsindicator patiëntenervaring

In 2015 voerden we, net zoals in 2014, twee metingen uit rond patiëntentevredenheid. 323 patiënten gaven hun mening aan de hand van de gevalideerde vragenlijst, ter beschikking gesteld door het Vlaams Patiënten Platform (VPP). 

De patiënt gaf zijn verblijf in het AZ Jan Palfijn Gent een gemiddelde score van 8,3 op 10. Bovendien zouden 95% van de patiënten ons ziekenhuis ‘zeker wel’ of ‘waarschijnlijk wel’ aanraden aan hun vrienden of familie.

Uit de resultaten van de eerste metingen in 2014, bleek dat onze patiënten over het algemeen beter geïnformeerd willen worden, zowel voor als tijdens het verblijf. Voor onze chirurgische patiënten werd daarom het pre-operatief traject verder uitgebouwd. Daarnaast werd in overleg met alle artsen en afdelingen bekeken hoe we in de toekomst meer tegemoet kunnen komen aan de verwachtingen van de patiënt.

We zijn trots te kunnen vaststellen dat onze inspanningen op dit vlak ook hebben geresulteerd in een grotere tevredenheid bij onze patiënt.

 

Patiëntgerichtheid van de ziekenhuiswebsite

Deze indicator geeft aan in hoeverre ziekenhuiswebsites patiëntgerichte informatie aanbieden. Dit is informatie die relevant en gemakkelijk vindbaar is voor patiënten. De totaalscore geeft weer in welke mate de ziekenhuiswebsite voldeed aan de criteria.

Tijdens de meetperiode van 1 juli tot 31 augustus 2015 beoordeelden de medewerkers van het Vlaams Patiëntenplatform vzw 49 ziekenhuiswebsites op onderstaande 8 aspecten aan de hand van een checklist. 

  • gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid
  • praktische informatie
  • informatie over de visie en het beleid van het ziekenhuis
  • informatie over het zorgaanbod van het ziekenhuis
  • informatie over de kostprijs van zorg
  • informatie over privacy en patiëntenrechten
  • patiëntenvoorlichting en -ervaringen
  • interactiemogelijkheden van de website

De website van ons ziekenhuis behaalde een resultaat van 70 %. Met deze score situeren we ons in de beste categorie. Het streefdoel van minstens 58% is bereikt, wat betekent dat onze website minstens aan alle basisaspecten rond patiëntgerichtheid voldoet.

We pakken de resterende verbeterpunten aan in de hoop de patiëntgerichtheid van onze ziekenhuiswebsite in de toekomst nog te verbeteren.

Indien u hierover suggesties hebt, kan u dit steeds melden via communicatie@janpalfijngent.be.

 

Ziekenhuisbrede kwaliteitsindicatoren

Handhygiëne

► Meer info op de pagina Handhygiënebeleid en standaardvoorzorgsmaatregelen