Het preoperatief consult scoort met gedrevenheid (2016)

Datum
05/07/2016

HET PREOPERATIEF CONSULT SCOORT MET GEDREVENHEID, KWALITEIT EN PATIENTENTEVREDENHEID

Het Preoperatief Consult begeleidt patiënten in de voorbereiding op een operatie vanaf de consultatie bij de behandelende chirurg tot op de dag van opname. Dit traject heeft niet enkel oog voor de essentiële medische aspecten maar zorgt ook voor een medische, sociale en administratieve screening. Deze proactieve benadering komt niet enkel de patiënt en de arts ten goede, maar verhoogt ook de efficiëntie van de verschillende betrokken diensten.

HET PREOPERATIEF CONSULT MAAKT VERWACHTINGEN WAAR…

Na een succesvolle start met een beperkt aantal diensten zoals Orthopedie, Urologie en Neurochirurgie werden alle disciplines binnen het ziekenhuis in het traject opgenomen. In 2015 werden driemaal zoveel patiënten integraal voorbereid op een ingreep als in 2014.

Het Preoperatief Consult werkt ook nauw samen met andere diensten zoals de Sociaal Administratieve Cel en de Sociale Dienst om een gezamenlijke aanpak uit te werken voor de patiënt. Duikt er tijdens het consult toch een probleem met betrekking tot de verzekeringsstatus op, dan wordt contact opgenomen met de Sociaal Administratieve Cel die, samen met de patiënt, dieper ingaat op administratieve of financiële vragen. Brengt het consult extra zorgbehoeftes in kaart, of blijkt dat iemand alleenstaand is zonder mantelzorger, dan wordt de Sociale Dienst ingeschakeld om sociale ondersteuning te zoeken zodat de patiënt niet langer dan medisch noodzakelijk is in het ziekenhuis moet blijven. Voor veel patiënten stopt de zorg immers niet bij het verlaten van het ziekenhuis. Dit netwerk van diensten creëert een totaalzorg voor de patiënt waardoor deze met een gerust gevoel het volledige preoperatieve traject kan doorlopen.

… EN DE PATIENT BEVESTIGT DIT OOK IN DE CIJFERS

Jaarlijks participeert het ziekenhuis in de Vlaamse Patiënten Peiling, een onderzoek op Vlaams niveau dat de tevredenheid van de patiënt over verschillende thema’s in kaart brengt. De bevraging werd afgelopen jaar uitgebreid waardoor patiënten konden aanduiden of ze binnen een preoperatief traject werden opgevolgd. Uit de antwoorden blijkt een significante stijging in tevredenheid over de verkregen informatie, van 50% naar 85%, bij de patiënten die via het preoperatief traject werden begeleid. Maar ook de algemene tevredenheid nam aanzienlijk toe. Vermits de patiënt binnen dit traject altijd centraal heeft gestaan, zijn deze bevindingen een stimulans om deze dienstverlening in de toekomst nog verder op punt te zetten.

DE HUISARTS ALS BELANGRIJKE SCHAKEL IN HET ZORGTRAJECT VAN DE PATIENT

Binnen het zorgtraject van de patiënt blijft de huisarts een prominente plaats innemen omwille van de expertise over de voorgeschiedenis van de patiënt en de lange vertrouwensrelatie die helpt om diens persoonlijke situatie beter te kaderen. Voor de goede werking van het Preoperatief Consult is het dan ook essentieel om een goed contact met de huisarts uit te bouwen en te onderhouden. Om de resultaten van preoperatieve onderzoeken bij de huisarts tijdig terug te krijgen – de patiënt kan namelijk zelf kiezen om de onderzoeken in het ziekenhuis of via de huisarts te laten verlopen – of om bijvoorbeeld een dieper inzicht te krijgen in het medicatiegebruik van de patiënt, worden verschillende e­health platformen gebruikt. Zo is een transparante, veilige en gebruiksvriendelijke communicatie met de huisartsen mogelijk.

Het ziekenhuis blijft investeren in het Preoperatief Consult. Persoonlijke gesprekken met huisartsen en hun koepelorganisaties staan op de planning om een doorgedreven communicatie tot stand te brengen waardoor de kwaliteit van de dienstverlening voor de patiënt nog verder kan geoptimaliseerd worden.