Revalidatie

Het AZ Jan Palfijn Gent beschikt over 2 revalidatieafdelingen:

 • locomotorische / neurologische revalidatie (141 - Sp Neurologie of SPN genaamd)
 • locomotorische / cardio-pulmonaire revalidatie (142 - Sp cardiopulmonair of SPI genaamd)

Hier kan men terecht voor aandoeningen aan de spieren, de gewrichten en het zenuwstelsel, zowel na operatie als bij herstel na ziekte of ongeval.

Beide afdelingen hebben als doel om met behulp van oefentherapie (kinesitherapie, ergotherapie en logopedie) een optimaal functioneel, psychisch en sociaal herstel te bekomen.

Op die manier willen we de patiënten zo optimaal mogelijk voorbereiden om opnieuw zelfstandig te kunnen functioneren in het dagelijkse leven.

Verschillende professionele disciplines werken hier samen om de individuele revalidatiedoelstellingen van de patiënten te verwezenlijken. 

Deze doelstellingen worden steeds in samenspraak met de patiënt of de familie bepaald.

Op de locomotorische / neurologische revalidatie worden patiënten met een neurologische aandoening verder opgevolgd door de neuroloog: Dr. Caroline CoomansDr. Katia De Meulemeester of Dr. Honoré, bijgestaan door de revalidatiearts: Dr. Annelie Pollefliet of Dr. Marc Anciaux.

Op de locomotorische / cardio-pulmonaire revalidatie worden patiënten met een internistische problematiek verder opgevolgd door ofwel een pneumoloog (Dr. Behaegel of Dr. Catteeuw), ofwel een cardioloog (Dr. Trouerbach, Dr. Vanmeerhaeghe, Dr. Corteville of Dr. Feys) ofwel een algemene internist (Dr. Rodenbach) bijgestaan door revalidatiearts Dr. Annelies Van Erck

In de folder vind je meer uitleg over het doel en de werking van de revalidatieafdelingen.

Een aanvraag voor de revalidatieafdeling kan zowel intern (vanuit een afdeling in het AZ Jan Palfijn Gent) als extern (vanuit een andere instelling) gebeuren.

Intern worden patiënten na behandeling op een acute afdeling, indien nodig, doorverwezen naar één van de revalidatieafdelingen als dit verder zinvol is. Dit gebeurt steeds in overleg met de patiënt of familie.

Ook patiënten die zijn opgenomen in een andere instelling kunnen voor verdere revalidatie worden doorverwezen naar het AZ Jan Palfijn Gent. Deze revalidatie wordt door de behandelende arts van de doorverwijzende instelling aangevraagd via het aanvraagformulier voor opname. Ook deze doorverwijzingen gebeuren steeds in samenspraak met de patiënt of familie.

Aanvragen voor revalidatie gebeuren steeds door een arts, in samenspraak met de patiënt, nooit door de patiënt zelf.

Inclusiecriteria

De patiënten waarvoor een aanvraag wordt ingediend voor revalidatie, moeten voldoen aan volgende inclusiecriteria:

 • De patiënt kan ongeveer twee uur therapie per dag aan, of er is potentieel om dit in de nabije toekomst te kunnen
 • De patiënt is gemotiveerd om te revalideren
 • De algemene en cognitieve toestand van de patiënt laat revalidatie toe
 • Er is een revalidatiedoel te bereiken: de patiënt is minder mobiel in vergelijking met de fysieke toestand vóór hospitalisatie
 • Er is progressie mogelijk (fysiek en mentaal)
 • De patiënt is internistisch stabiel op het moment van overname, zodat de revalidatie kan gestart worden
 • De patiënt kan revalideren en is niet zodanig verward of dementerend waardoor de therapie niet begrepen wordt. MMSE op SPI minimaal 19/30, op Sp Neurologie geen beperking
 • De patiënt heeft fysieke revalidatie nodig t.g.v. een bijkomend of recent neurologisch incident of er is een acute verslechtering van een bestaande neurologische aandoening. T.g.v. het bijkomend incident is het fysiek functioneren slechter geworden (afdeling Sp Neurologie)
 • Bij patiënt met orthopedische problematiek: infusen, sondes zijn bij voorkeur vewijderd op de acute afdeling
 • De patiënt is bereid om de verblijfsperiode van de acute afdeling +1 dag op SP te liggen
 • De patiënt heeft geen steunverbod, tenzij omwille van sociale redenen er geen andere optie is

Exclusiecriteria

De patiënt wordt niet weerhouden op de revalidatieafdeling wanneer één van volgende exclusiecriteria aanwezig zijn:

 • Wegloopgedrag op de acute afdeling
 • Een voordien gekend geagiteerd dementieel beeld
 • Oncologische pathologie in actieve behandeling bij een patiënt die op dat moment geen revalidatiepotentieel meer heeft
 • Patiënt in terminale fase
 • Rechtstreekse opname vanuit Intensieve Zorgen of hartbewaking (CCU), tenzij het om een heropname gaat na een bijkomend acuut incident. Hiervoor is er steeds toestemming nodig van de behandelende arts op de revalidatieafdeling.
 • Toxicomaan probleem dat niet onder controle is en waarbij de patiënt niet therapietrouw is
 • Patiënt met een infuuspomp
 • Zuivere sociale problematiek, tenzij er na tussenkomst van de sociale dienst geen andere mogelijkheid blijkt te zijn
 • Bij orthopedische problematiek: bedlegerige patiënt waarbij er geen actieve revalidatie mogelijk is.
 • Gekende ziekenhuisinfecties waarbij de patiënt geïsoleerd wordt op de kamer
   

Bij aanwezigheid van bovenstaande exclusie criteria wordt er doorverwezen naar een best passende dienst intern in het ziekenhuis: PAAZ (straat 420), psycho G (straat 342), palliatieve afdeling (straat 373), oncologie (straat 361) of terug naar de interne afdeling als de patiënt internistisch niet onder controle is.

Bij een gekende ziekenhuisinfectie waarbij de patiënt geïsoleerd wordt, blijft de patiënt op de aanvragende afdeling tot de isolatiemaatregelen mogen opgeheven worden.

Patiënten die de motivatie en de mogelijkheden hebben om een intensief revalidatietraject te volgen worden doorverwezen naar revalidatiecentra bv. RC van het UZ Gent of BZIO in Oostende.

Inclusiepathologie Sp Neurologie

De meest voorkomende inclusiepathologieën op Sp Neurologie zijn:

 • CVA: ischemisch en hemorragisch
 • Parkinson
 • MS
 • Hersentumoren
 • Hersentrauma
 • Polyneuropathie
 • Ziekte van Guillain Barré
 • ALS
 • Paraplegie  / tetraplegie
 • Epilepsie
 • Ruggenmergaandoeningen
 • ...

Inclusiepathologie Sp cardiopulmonair

De meest voorkomende inclusiepathologieën op Sp cardiopulmonair zijn:

 • Cardiologie
  • Myocardinfarct
  • Hartfalen
  • Revalidatie na reanimatie
  • Cardiogene shock
  • Hartchirurgie
 • Pulmonair
  • COPD
  • Pneumonie
  • Dyspnoe
  • Longchirurgie
  • ...
 • Gastro enterologie
  • Gastro intestinale chirurgie
  • Colitis ulcerosa
  • Gastro intestinale bloedingen
  • Gastro intestinale ulcera

Inclusiepathologie Sp Neurologie en Sp cardiopulmonair

 Orthopedische problematiek

 • Amputaties
 • Gangmoeilijkheden, achteruitgang in mobiliteit
 • Rugchirurgie
 • Traumatologie
 • Conservatieve locomotorische aandoeningen
 • Electieve orthopedische ingrepen
 • ...

Ga, indien u wordt doorverwezen, na bij uw hospitalisatieverzekering of uw verblijf op de revalidatie terugbetaald wordt.


Locomotorische / Neurologische Revalidatie (SPN): straat 141 - Inlichtingen: 09 224 81 41
Hoofdverpleegkundige: Kris Van Quaethem

Locomotorische / Cardio-Pulmonaire Revalidatie (SPI): straat  142 - Inlichtingen: 09 224 81 42
Hoofdverpleegkundige: Johan De Keuleneir