Bestuursorganen

Directiecomité

Het Directiecomité komt eenmaal per week samen en is bevoegd voor beleidsvoorbereidende, coördinerende en uitvoerende taken van het dagelijks bestuur.

Het orgaan is samengesteld uit de bestuurder-directeur, de directeur human resources, de financieel directeur, de directeur verpleging, de directeur procesoptimalisatie en datamanagement en de hoofdgeneesheer.

Leden

 • Ann WYNANT, bestuurder-directeur (voorzitter)
 • Prof. dr. Manu MALBRAIN, hoofdarts
 • Francky DELEU, ICT & Facilitair directeur
 • Ellen DE RUWE, HR directeur
 • Edwin MOERENHOUT, verpleegkundig en paramedisch directeur
 • Tine VERSTRAETE, financieel-administratief directeur

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur komt maandelijks samen en staat in voor het bestuur van het ziekenhuis. Dit bestuursorgaan behandelt alles wat niet werd toegekend aan de Algemene Vergadering en delegeert aan het Directiecomité en de bestuurder-directeur.
De Raad van Bestuur is samengesteld uit de bestuurders-deelgenoten en onafhankelijke bestuurders, aangevuld met bestuurders-experten.

Stemgerechtigde leden RvB (dd juni 2019):

Leden deelgenoot OCMW-Gent

 • Rudy CODDENS (Voorzitter)
 • dr. Anita DE WINTER (2de ondervoorzitter)
 • Chris MARYNS
 • Christophe PEETERS

Leden deelgenoot vzw Institut Moderne

 • dr. Guido SIEBEN (1e ondervoorzitter)

Onafhankelijke bestuurders

 • Sofie MONTEYNE
 • Frank VERVAEKE

Bestuurders-experten (niet-stemgerechtigd):

Bestuurder-directeur

 • Ann WYNANT

Hoofdarts

 • Prof. dr. Manu MALBRAIN

Arts voorgedragen door de vergadering van de ziekenhuisgeneesheren

 • dr. Nele BAECK

Afgevaardigde voorgedragen door OCMW-Gent

 • Chantal SYSMANS

Afgevaardigde voorgedragen door vzw Institut Moderne

 • Liefwin WAIGNIEN

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering komt minstens twee maal per jaar samen en vertegenwoordigt de deelgenoten van de vereniging (de fusiepartners).

Stemgerechtigde leden:

 • Rudy CODDENS - voorzitter
 • Fourat BEN CHICKHA
 • Cengiz CETINKAYA
 • Carl DE DECKER
 • dr. Anita DE WINTER, tweede ondervoorzitter
 • Johan DECKMYN
 • Yeliz GÜNER
 • Christophe PEETERS
 • dr. Bernard RAPPE
 • Ronny RYSERMANS
 • Anne SCHIETTEKATTE
 • dr. Guido SIEBEN, eerste ondervoorzitter
 • dr. Elke SLEURS
 • Jef VAN PEE
 • Liefwin WAIGNEIN
 • Evita WILLAERT

Niet stemgerechtigde leden:

 • Ann WYNANT

Medische raad

De Medische Raad vertegenwoordigt de artsen van het ziekenhuis en bestaat uit leden door hen gekozen.

Leden:

 • dr. André Harth, voorzitter
 • dr. Koen De Graeve, ondervoorzitter
 • dr. Thomas De Bo, secretaris
 • dr. Ann Feys, 4de lid permanent overlegcomité
 • dr. Nick Baelde
 • dr. Kurt Hendrick
 • dr. Jan Trouerbach
 • dr. Philippe Uytterhaegen
 • dr. Thomas Van Erps
 • dr. Rita Vanhecke
 • dr. Hans Verdoodt

Ethisch comité

Opdracht

Het comité vervult op eenvoudige aanvraag:

 • een begeleidende en raadgevende functie betreffende de ethische aspecten van de zorgpraktijk in een ziekenhuis
 • een bijstandsfunctie bij de beslissing omtrent individuele gevallen over ethische materie
 • een adviserende functie bij elk protocol van experimenten op de mens. Hierbij gaat het over het waken over de ernst van de experimentele praktijken en over het verdedigen van de rechten van de patiënt en de personen die deelnemen aan biomedische experimenten. Het ethisch comité geeft zijn mening over de protocols van experimenten waarvan de instelling de verwezenlijking overweegt.

De vraag om advies kan uitgaan van elk personeelslid van het ziekenhuis, van elke dokter of elke ziekenhuisgroepering. Het advies en de raad van het comité zijn vertrouwelijk en niet bindend en maken deel uit van een gemotiveerd verslag, dat uitsluitend wordt doorgegeven aan de aanvrager en weerspiegelt de verschillende gezichtspunten van zijn leden. Het comité kan ook beslissen om aan een aanvraag geen gevolg te geven. Deze beslissing moet dan wel gemotiveerd worden.

Samenstelling

 • Dr. Coessens R. (voorzitter, AZJP wervelkolomchirurg AZJP)
 • Mw. Bartsoen F. (secretaris, diensthoofd patiëntenbegeleiding AZJP)
 • Dr. Verstraeten V. (medische beeldvorming AZJP)
 • Dr. Pollefliet A. (fysische geneeskunde AZJP)
 • Dr. Vagenende T. (stomatoloog AZJP)
 • Dr. Debels H. (plastisch chirurg AZJP)
 • Dr. Bart Vergauwe (gynaecoloog AZJP)
 • Dr. Bogaert A. (huisarts)
 • Mw. Beele C. (jurist)
 • Mw. Vanthournout C. (hoofdverpleegkundige Intensieve Zorgen AZJP)
 • Mw. Vandesompele S. (hoofverpleegkundige Kinderafdeling AZJP)
 • Dhr. Vandamme M. (verpleegkundige Intensieve Zorgen AZJP)

Organogram van de organisatie

Het algemeen organogram kan u hieronder als pdf downloaden.

Ziekenhuisnetwerk Gent

AZ Jan Palfijn Gent maakt samen met het UZ Gent, AZ Sint-Lucas Gent en AZ Oudenaarde deel uit van het Ziekenhuisnetwerk Gent. Binnen het Ziekenhuisnetwerk Gent (ZNG) stemmen de vier ziekenhuizen hun medisch aanbod onderling op elkaar af, verwijzen ze patiënten door naar specialistische diensten en creëren ze schaalvoordeel bij ondersteunende dienstverlening. Finaal ontvangt de patiënt de best mogelijke zorg dicht bij huis. De vier ziekenhuizen bouwen met het ZNG een kwaliteitsvol en innovatief ziekenhuisnetwerk uit waarbij ze een betaalbaar en volledig klinisch aanbod bieden op nauwelijks enkele kilometers afstand van de woonplaats van de patiënt. Het netwerk bouwt een duurzaam partnerschap op met doorverwijzers, huisartsen, woonzorgcentra, wijkgezondheidscentra, thuisverpleegkundigen en externe zorgverleners.

 • Daniel TERMONT (Voorzitter)