Antibioticabeleid

De opkomst en verspreiding van antibioticaresistentie bij bacteriën is een belangrijke bedreiging geworden. Het verband tussen overmatig gebruik van antibiotica en toename van de resistentie is al meermaals aangetoond.

Daarom sensibiliseren we op allerlei manieren rond antibiotica, onder andere met een antibioticanieuwsbrief en het nauwgezet opvolgen van de antibioticavoorschriften. Het antibioticaverbruik wordt opgedeeld in klasses en naargelang de "zwaarte" van het antibioticum dagelijks, wekelijks, maandelijks of jaarlijks van nabij opgevolgd. Onder een zwaar antibioticum wordt begrepen een breed-spectrum antibioticum dat mogelijks zeer vele kiemen ineens doodt. Een engspectrum antibioticum is speciefiek gericht op één kiem. Het oneigenlijk gebruik van teveel breedspectrum antibiotica leidt tot resistentie.

Elk jaar delen we onze informatie met de overheid zodat we ons kunnen vergelijken met andere ziekenhuizen. Elk jaar zijn we de eerste om dit te doen. Verder registreren we multiresistente kiemen en schrijven richtlijnen uit die de antibioticabeleidsgroep strikt implementeert en opvolgt. Vanuit ons ziekenhuislaboratorium (medische microbiologie) worden zeer veel adviezen op maat van de patiënt bezorgd aan de artsen. Er is ook een multidisciplinair infectiologisch overleg op de dienst Intensieve Zorgen. Daardoor zien we het antibioticaverbruik in het Jan Palfijnziekenhuis jaar na jaar dalen.

Onze verbruikscijfers vindt u hier.